ಮುಕ್ತಾಯ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕಃ18/03/2020 ಮತ್ತು 19/03/2020 ರಂದು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕಃ18/03/2020 ಮತ್ತು 19/03/2020 ರಂದು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕಃ18/03/2020 ಮತ್ತು 19/03/2020 ರಂದು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ 16/03/2020 01/09/2020 ನೋಟ (232 KB)