ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ) 2023-24

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ) 2023-24
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ) 2023-24

Click here to Apply

ಬಂಡವಾಳಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ

ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ

ಬಂಡವಾಳಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ & ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ

06/02/2024 25/02/2024 ನೋಟ (294 KB)