ಮುಕ್ತಾಯ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ 20/06/2022 20/11/2022 ನೋಟ (6 MB)