ಮುಕ್ತಾಯ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ೨೦೨೨-೨೩ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ೨೦೨೨-೨೩ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ೨೦೨೨-೨೩ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 27/06/2022 31/12/2022 ನೋಟ (644 KB)