ಮುಕ್ತಾಯ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ – ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2022-23

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ – ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2022-23
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ – ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2022-23 13/05/2022 31/08/2022 ನೋಟ (4 MB)