ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು. 12/07/2019 12/09/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (153 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 60 15-06-2019 20/06/2019 19/09/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (815 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 59 08-06-2019 08/06/2019 08/09/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (674 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 58 01-06-2019 01/06/2019 01/09/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (772 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 57 25-05-2019 28/05/2019 28/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (907 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 56 18-05-2019 18/05/2019 18/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 55 11-05-2019 14/05/2019 14/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (923 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 54 04-05-2019 08/05/2019 08/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (768 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53 27-03-2019 30/04/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (730 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34 17-11-2018 17/11/2018 17/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (623 KB)
ಆರ್ಕೈವ್