ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 55 11-05-2019 14/05/2019 14/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (923 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 54 04-05-2019 08/05/2019 08/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (768 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53 27-03-2019 30/04/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (730 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 52 13-04-2019 13/04/2019 13/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (364 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 51 30-03-2019 03/04/2019 03/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (405 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 50 08-03-2019 08/03/2019 08/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (961 KB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 49 02-03-2019 02/03/2019 02/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 48 23-02-2019 23/02/2019 23/05/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34 17-11-2018 17/11/2018 17/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (623 KB)
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಗಳು – ಅನುಬಂಧ (ಅ)

16/01/2018 31/12/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (52 KB)
ಆರ್ಕೈವ್