ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34 17-11-2018 17/11/2018 17/12/2019 ನೋಟ (623 KB)
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಗಳು – ಅನುಬಂಧ (ಅ)

16/01/2018 31/12/2020 ನೋಟ (52 KB)
ಆರ್ಕೈವ್