ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 42 12-01-2019 12/01/2019 12/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 41 05-01-2019 05/01/2019 05/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 40 29-12-2018 29/12/2018 29/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 39 22-12-2018 22/12/2018 22/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 38 15-12-2108 01/12/2018 01/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಗಳು – ಅನುಬಂಧ (ಅ)

16/01/2018 31/12/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (52 KB)
ಆರ್ಕೈವ್