ಮುಕ್ತಾಯ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ) 2023-24

Click here to Apply

ಬಂಡವಾಳಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ

ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ

ಬಂಡವಾಳಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ & ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನದ ನಮೂನೆ

22/11/2023 11/12/2023 ನೋಟ (374 KB)
SBM ಜಿಲ್ಲಾ MIS ಸಲಹೆಗಾರ 2023

Click here to Apply

17/11/2023 26/11/2023 ನೋಟ (529 KB)
ಆರ್ಕೈವ್