ಮುಕ್ತಾಯ

ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ

 

ವರ್ಷ PHOTO / IMAGE
1912
ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ 1912

ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ

ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ (ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ)

Project Details