ಮುಕ್ತಾಯ

ಇಲವಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcyelawala[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2402450
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ