ಮುಕ್ತಾಯ

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : npcmathospital[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2443502
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ