ಮುಕ್ತಾಯ

ಎನ್ ಬೆಳ್ತೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : nbelthur[dot]phc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08228269060
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ