ಮುಕ್ತಾಯ

ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phckattemalalavadi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222250300
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ