ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊತ್ತೇಗಾಲ , ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phckottegala[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222211227
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ