ಮುಕ್ತಾಯ

ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcchandravadi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08221-231131
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ