ಮುಕ್ತಾಯ

ಗಾವಡಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗಾವಡಗೆರೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcgavadagere[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222248649
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ