ಮುಕ್ತಾಯ

ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcdharmapura[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222245740
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ