ಮುಕ್ತಾಯ

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ

ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570009

ಮಿಂಚಂಚೆ : info[at]jsspucw[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08212548239
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.jsspucw.org/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು