ಮುಕ್ತಾಯ

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : ghngud[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08221-226415
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ