ಮುಕ್ತಾಯ

ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcbolanahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222292312
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ