ಮುಕ್ತಾಯ

ಮುಳ್ಳೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಳ್ಳೂರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcmullur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222248770
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ