ಮುಕ್ತಾಯ

ಲಷ್ಕರ್ ಬಿ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ