ಮುಕ್ತಾಯ

ಟೆರೇಸಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಟೆರೇಸಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು 570011

ಮಿಂಚಂಚೆ : teresiancollegemys[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2471316
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://teresiancollege.ac.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು