ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು-571314

ಮಿಂಚಂಚೆ : principalgfgch[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08221220444
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hullahalli/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು