ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು

ಎಸ್. ಬಿ.ಆರ್. ಆರ್ ಮಹಾಜನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಮೈಸೂರು - 570012

ಮಿಂಚಂಚೆ : info[dot]fgc[at]mahajana[dot]edu[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08216553300
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://fgc.mahajana.edu.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು