ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ.), ಮೈಸೂರು -571 604.


ದೂರವಾಣಿ : 958223-683225
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು