ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರಗೂರು ಸ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : sargur[dot]chc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08228265240
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ