ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-571107

ಮಿಂಚಂಚೆ : periyapatnagfgc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223274819
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgcperiyapatna.weebly.com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು