ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ

ಎಸ್.ಎಚ್.86, ವೊಡ್ಡರಗುಡಿ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 571114

ಮಿಂಚಂಚೆ : principalkote1985[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08228255312
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hdkote
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು