ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂಜನಗೂಡು

ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು -571301

ಮಿಂಚಂಚೆ : principal[dot]ngud[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08221223067
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgc.kar.nic.in/nanjanagoodu/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು