ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : chcsaligrama[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223283518
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ