ಮುಕ್ತಾಯ

ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phchosurgate[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222211022
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ