ಮುಕ್ತಾಯ

ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ – ಸೆಸ್ಕಾಂ

ಸೆಸ್ಕಾಂ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ( ​​ಸೆಸ್ಕಾಂ),
ಸಂಖ್ಯೆ.29, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ
ಹಿನಕಲ್
ಮೈಸೂರು-570017
 

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1912

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ಕಳುಹಿಸಿ CESC 56263 ಗೆ

ಭೇಟಿ: https://www.cescmysore.in/SCP/Myhome.aspx

ಸೆಸ್ಕಾಂ

ಸ್ಥಳ : ವಿಜಯನಗರ | ನಗರ : ಮೈಸೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 570017