ಮುಕ್ತಾಯ

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ : https://parivahan.gov.in/sarathiservice7/ 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು,

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ,

ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2330347

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctmys-tran-ka@nic.in

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ವಿಭಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಳಾಸ
1

ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಮೈಸೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ),

ಚಾಮರಾಜಪುರಂ,ಮೈಸೂರು-570005.

ಕೆಎ-09

ಉ.ಸಾ.ಆ ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.,

ಮೈಸೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2330364

 ಮಿಂಚಂಚೆ : rtomysw-ka@nic.in

2

 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕಾವೇರಿಇರ್ರಿಗೇಷನ್ ನಿಗಮ, ನಂ.1, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,

ಹುಣಸೂರು-571105 

ಕೆಎ-45

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಹುಣಸೂರು

ದೂರವಾಣಿ : 0822-2252699

 ಮಿಂಚಂಚೆ : rtohnsr-ka@nic.in

3

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಮೈಸೂರು (ಪೂರ್ವ),

ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್, ಡಾ||ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ,

ಮೈಸೂರು-570019.

ಕೆಎ-55

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.,

ಮೈಸೂರು (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2330364

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtomyse-ka@nic.in

ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 1.2MB)

ಭೇಟಿ: https://transport.karnataka.gov.in

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿ

ಸ್ಥಳ : ಮೈಸೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ) | ನಗರ : ಮೈಸೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 570005