ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

Seema Latkar

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಲ್ , ಹೈದರಾಲಿ ರಸ್ತೆ, ಜಲಪುರಿ , ಮೈಸೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್: 570019

ಮಿಂಚಂಚೆ : mysurudistrictpolice[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418612