ನೇಮಕಾತಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ 21-12-2018 21/12/2018 21/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1,020 KB)
ಅಂಧ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 01/02/2019 15/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (288 KB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

02/02/2019 16/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (666 KB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

02/02/2019 16/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (278 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ

09/07/2018 10/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (203 KB)