ಮುಕ್ತಾಯ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಅಂತರರಸಂತೆ ಎಂ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಯು

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಯು, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : antharasanthe[dot]mthu[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಅಡಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcadaguru9[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಅಣ್ಣೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : annur[dot]24x7[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಅಶೋಕಪುರಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : chcashokapuram[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಇಂದಿರಾನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : ufwcindiranagara[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಇಲವಾಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcyelawala[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2402450
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಈರನಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcerangere[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2447995
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಈರೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phceghundi[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಉದ್ಬೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcudburu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2900852
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ