ಮುಕ್ತಾಯ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಎಂ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcmkallahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-298268
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಂ.ಎಂ.ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : ufwcmmk[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2331550
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎನ್ ಬೆಳ್ತೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : nbelthur[dot]phc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08228269060
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcnrmohalla[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : npcmathospital[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2443502
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎನ್.ಬೇಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : nbegur[dot]phc[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎನ್.ಹೆಚ್. ಪಾಳ್ಯ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : nhpalyamathospital[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಸ್.ಆರ್. ಹುಂಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcsrhundi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2594695
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : smtmathospital[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2483587
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕಂಪಲಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ