ಮುಕ್ತಾಯ

ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಎಲ್ಎಲ್) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಒ & ಎಂ ಬನ್ನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeebannur[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08227-275506
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಎಲ್ಎಲ್) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ , ಕುವೆಂಪುನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeekmp1[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2560802
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ವಿಳಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ: 29, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು -17

ಮಿಂಚಂಚೆ : md[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2417101
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಎಲ್ಎಲ್) ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ , ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ ., ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ , ಕೆಸರೆ , ಮೈಸೂರು -07

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeenrm1[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2456201
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಎಲ್ಎಲ್) ಎನ್ ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ, ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : eeenrm[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2434165
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ಎ1 ಬ್ಲಾಕ್ ದರ್ಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ವಾಸು ಲೇಔಟ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeerknagara[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2340292
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeeJyothinagara[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08221-225544
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ , ನಂಜನಗೂಡು-1 ಒ & ಎಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆರ್.ಪಿ ರೋಡ್, ನಂಜನಗೂಡು -571301

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeengd1[at]cescmysore[dot]org
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ವರುಣ, ಒ & ಎಮ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ ಮೈಸೂರು -570010

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeevaruna[at]cescmysore[dot]org
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್